12 Shtator 2018

Raportet klienteliste të subjekteve politike

Videografi i realizuar nga Organizata Çohu! paraqet në mënyrë vizuale raportet klienteliste në mes të partive politike dhe bizneseve të cilat kanë lindur si pasojë e moskontrollimit të financave të subjekteve politike. Ky videograf tregon për shumat e mjeteve financiare që secila parti politike ka pranuar nga biznese të ndryshme, si dhe numrin dhe vlerën totale të tenderëve që këto biznese i kanë marrë përmes procedurave të prokurimit publik.

Nga  Preportr

play