01 Prill 2022

Degradimi i vazhdueshëm mjedisor

Në këtë video pasqyrohen dëmet mjedisore që janë shkaktuar ndër vite në Kosovë. Fokusi i kësaj përmbledhje është gjendja aktuale në deponitë regjionale të mbeturinave, degradimi i lumenjve dhe dëmet e shkaktuara nga gurthyesit.
Lidhur me këto çështje, organizata Çohu/Preportr, ka realizuar disa hulumtime ndër vite, ndërsa aktualisht i ka përditësuar të dhënat dhe gjetjet, gjë që mundëson të bëhen edhe krahasime me gjendjen paraprake.

Nga  Preportr

play