English
Scroll top

Respektimi i kontratave nga punëdhënësit në sektorin privat

Organizata Çohu! dhe Qendra Kosovare për Gazetari Hulumtuese – Preportr, janë duke realizuar një hulumtim lidhur me ndikimin që e ka pasur subvencionimi i pajisjeve elektrike efiçiente nga Ministria e Ekonomisë.

12 Shkurt 2024

Organizata Çohu! dhe Qendra Kosovare për Gazetari Hulumtuese – Preportr, janë duke realizuar një hulumtim lidhur me respektimin e kontratave të punëtorëve në sektorin privat në Kosovë.

Përmes këtij pyetësori, duam të dimë nga qytetarët e Kosovës që janë të punësuar në sektorin privat se ai respektojnë punëdhënësit e tyre kontratat e punës  që u takojnë punëtorëve me Ligjin e Punës.

Ju inkurajojmë që të bëheni pjesë e këtij pyetësori, përmes të cilit do të na ndihmonit shumë që të realizojmë këtë hulumtim.

Të dhënat e mbledhura do të përdoren vetëm për qëllime të realizimit të hulumtimit dhe nuk do të përdoren për asgjë tjetër.