10 August 2022

Përgjegjësia Disiplinore e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve

Sipas Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, për shkeljet disiplinore parashihen masa nga vërejtjet jo publike deri te propozimi për shkarkim të gjykatësve apo prokurorëve. Por, pavarësisht shkeljeve, masat që merren ndaj tyre janë të lehta. Gjatë analizimit të të dhënave shihet që ka pasur edhe stërzgjatje të procedurave disiplinore.

By  Preportr

play