23 April 2020

Keqpërdorimi në prokurim publik

Në këtë dokumentar shpërfaqen problemet me të cilat ballafaqohet sistemi i drejtësisë, e të cilat kanë për pasojë mungesën e efikasitetit dhe efektivitetit në luftimin dhe ndëshkimin e korrupsionit në prokurimin publik

By  Organizata Çohu!

play