05 December 2019

Vështirësitë e qasjes në dokumente publike

Dokumentet publike edhe pse do të duhej të ishin të qasshme për qytetarët, mediat apo shoqërinë civile sipas ligjit në Kosovë, shpesh mbahen brenda sirtarëve të institucionev

By  Organizata Çohu!

play